Психологія
книга

Психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів

Форматы: PDF

Серия: Підручники для вузів

Издательство: Фолио

Год: 2012

Место издания: Харьков

ISBN: 978-966-03-5950-5

Страниц: 864

Артикул: 17926

Возрастная маркировка: 16+

цена: 150
Купить и скачать Читать фрагмент

Підручник відображає основний зміст дисципліни «Психологія» відповідно до вимог національного стандарту України у сфері вищої професійної освіти. В ньому висвітлюється сучасний стан психології як системи теоретичних знань і експериментальних фактів, представлено шлях становлення психологічної науки, а також розкриваються взаємозв’язки класичних та сучасних поглядів вітчизняних і закордонних вчених на закономірності психічного життя людини. Для студентів, аспірантів, викладачів.

Частина І. Психологія як наукова дисципліна
Розділ 1. Вступ до психології
1.1. Об’єкт, предмет і завдання дослідження в психології
1.2. Основні види психічних явищ
1.3. Місце психології в системі наук
1.4. Галузі і внутрішня структура психології
Розділ 2. Методологія і методи психології
2.1. Методологічні основи сучасної психології
2.2. Принципи психології
2.3. Класифікації методів психології
2.4. Характеристика організаційних, емпіричних, кількісних, якісних та інтерпретаційних методів у психології
Розділ 3. Становлення психології як науки. Історичний екскурс
3.1. Етапи розвитку психології
3.2. Розвиток вітчизняної психології
3.3. Основні напрями сучасної психологічної науки
Розділ 4. Психофізіологічні механізми психічної діяльності
4.1. Проблема зв’язку психіки з мозком
4.2. Загальна характеристика мозку людини
4.3. Поняття про рух та побудову рухів
4.4. Загальне поняття про функціональні асиметрії мозку
4.4.1. Визначення функціональних асиметрій мозку
4.4.2. Специфіка законів функціональної асиметрії мозку
4.4.3. Види функціональних асиметрій мозку
4.4.4. Методи дослідження функціональних асиметрій мозку та основні результати досліджень
4.4.5. Функціональні асиметрії мозку та ефективність діяльності
4.4.6. Особливості психічних процесів, пов’язаних із функціональною асиметрією мозку
4.4.7. Особливості переробки інформації правою та лівою півкулями
Частина ІІ. Свідомість і несвідоме
Розділ 5. Свідомість і психіка
5.1. Загальне уявлення про свідомість
5.2. Структура, властивості й функції свідомості
5.2.1. Структура свідомості
5.2.2. Властивості свідомості людини
5.2.3. Функції свідомості людини
5.3. Самосвідомість
5.4. Становлення свідомості людини
Розділ 6. Несвідоме
6.1. Історичні аспекти становлення вчення про несвідоме
6.2. Види й прояви неусвідомлюваних процесів
6.2.1. Неусвідомлювані механізми свідомих дій
6.2.2. Несвідомі спонукачі свідомих дій
6.2.3. «Надсвідомі» процеси
6.2.4. Механізми й процеси підпорогового сприйняття об’єктів
6.2.5. Структури суспільного несвідомого
6.3. Методи дослідження неусвідомлюваних процесів
6.4. Психологічний захист особистості
Частина ІІІ. Особистість у діяльності і спілкуванні
Розділ 7. Психомоторика й дія
7.1. Загальне поняття психомоторики
7.2. Механізми організації рухів
7.3. Процес формування рухової навички
Розділ 8. Діяльність
8.1. Поняття діяльності
8.2. Діяльність як теорія та пояснювальний принцип
8.3. Діяльність як об’єкт дослідження
8.4. Суб’єкт діяльності
8.5. Види діяльності
Розділ 9. Спілкування
9.1. Поняття спілкування. Процеси спілкування. Спілкування й діяльність
9.2. Спілкування й стосунки. Типи стосунків
9.3. Форми й види спілкування
9.4. Функції і сторони спілкування
9.4.1. Комунікативний бік спілкування
9.4.2. Перцептивний аспект спілкування
9.4.3. Інтерактивний аспект спілкування
Розділ 10. Особистість
10.1. Категорія особистості
10.2. Теорії особистості
10.2.1. Психодинамічні теорії
10.2.2. Гуманістичні теорії
10.2.3. Диспозиційні теорії
10.2.4. Когнітивні теорії
10.2.5. Діяльнісні теорії
10.3. Розвиток особистості
Частина ІV. Пізнання
Розділ 11. Відчуття. Сприйняття
11.1. Поняття відчуття
11.2. Види відчуттів
11.3. Основні властивості й характеристики відчуттів
11.4. Адаптація і взаємодія відчуттів
11.5. Характеристика основних видів чутливості
11.5.1. Зорові відчуття
11.5.2. Слух (слухова чутливість)
11.5.3. Нюх (чутливість до запахів)
11.5.4. Смакові відчуття
11.5.5. Шкірна і больова чутливість
11.5.6. Кінестетична та вестибулярна чутливість
11.6. Поняття сприйняття
11.7. Властивості сприйняття
11.8. Класифікація процесів сприйняття
11.9. Ілюзії сприйняття
Розділ 12. Увага
12.1. Поняття уваги
12.2. Психофізіологічні механізми уваги
12.3. Види уваги
12.4. Властивості уваги та їх взаємозв’язок
12.5. Відволікання, неуважність та порушення уваги
12.6. Вікові закономірності розвитку уваги
Розділ 13. Пам’ять
13.1. Визначення й загальна характеристика пам’яті
13.2. Класифікації видів пам’яті
13.3. Психофізіологічні основи пам’яті
13.4. Процеси пам’яті
Розділ 14. Мислення
14.1. Загальна характеристика мислення
14.2. Мислення як процес. Етапи розумового процесу
14.3. Логічні форми мислення
14.4. Види мислення й рівні його протікання
14.5. Співвідношення придбаного та вродженого у мисленні людини
14.6. Індивідуальні особливості мислення
14.7. Зв’язок мислення з іншими психічними явищами
Розділ 15. Уява
15.1. Сутність і функції уяви
15.2. Психофізіологічні основи уяви
15.3. Процес уяви: його структура, способи й прийоми
15.4. Види уяви
15.5. Форми прояву уяви
15.6. Уява й творчість
15.7. Індивідуальні особливості уяви
Розділ 16. Мова і мовлення
16.1. Загальна характеристика мовлення і мови
16.2. Історія становлення вивчення мовлення і мови в психології
16.3. Фізіологічні основи мовлення
16.4. Види і функції мовлення
Розділ 17. Інтелект
17.1. Поняття інтелекту
17.2. Розвиток інтелекту в онтогенезі
17.3. Теорії інтелекту в західній та вітчизняній психології
17.4. Соціальний інтелект
17.5. Емоційний інтелект
Частина V. Психічна регуляція поведінки і діяльності
Розділ 18. Емоції і почуття
18.1. Визначення й сутність емоцій
18.2. Функції емоцій
18.3. Теорії емоцій
18.4. Класифікації емоцій
18.5. Основні форми емоційних переживань
Розділ 19. Воля
19.1. Визначення й сутність волі
19.2. Функції волі
19.3. Структура вольового акту
19.4. Вольові якості особистості
19.5. Теорії волі
19.6. Порушення вольової регуляції поведінки
Розділ 20. Психічні стани
20.1. Загальні уявлення про психічні стани
20.2. Класифікація психічних станів
20.3. Структурно-функціональна організація психічних станів
20.4. Психічні стани і діяльність людини
20.4.1. Функціональні стани людини
20.4.2. Характеристики психічних станів, пов’язаних з діяльністю
20.5. Діагностика і регуляція психічних станів
20.5.1. Методи діагностики психічних станів
20.5.2. Методи регуляції психічних станів
Частина VІ. Індивідуально-психологічні особливості людини
Розділ 21. Спрямованість
21.1. Загальна характеристика спрямованості
21.2. Поняття мотивації в психології
21.3. Потреби
21.4. Мотиви
21.5. Основні форми мотивів
Розділ 22. Темперамент
22.1. Поняття темпераменту
22.2. Якості темпераменту
22.3. Типи темпераменту
22.4. Теорії темпераменту
22.5. Проблема відносної цінності різних типів темпераменту
22.6. Співвідношення вродженого і набутого в темпераменті
22.7. Співвідношення темпераменту та характеру
22.8. Прояв темпераменту в реальному житті
Розділ 23. Характер
23.1. Поняття характеру
23.2. Теоретичні й емпіричні підходи до дослідження характеру
23.3. Формування характеру
Розділ 24. Здібності
24.1. Поняття «здібності» та підходи до їх дослідження
24.2. Розвиток здібностей
24.3. Класифікація здібностей
24.4. Структура здібностей
Частина VІІ. Прикладні аспекти пс ихології
Розділ 25. Людина в освітніх системах
25.1. Психологія в педагогічній практиці
25.2. Психологія навчання
25.3. Навчальна діяльність, її структура та форми організації
25.4. Психологія виховання
25.5. Психологія педагогічної діяльності та особистість вчителя
25.5.1. Загальна характеристика та структура педагогічної діяльності
25.5.2. Особистість учителя, педагогічні здібності вчителя
25.6. Психологічна служба в галузі освіти
25.6.1. Проблеми сучасної системи освіти
25.6.2. Структура та нормативно-правова база психологічної служби в освіті
25.6.3. Зміст діяльності та основні види роботи практичного психолога в закладах освіти
25.6.4. Вимоги до практичного психолога закладу освіти
Розділ 26. Людина в політиці та економіці
26.1. Людина й економіка
26.2. Людина і політика
Розділ 27. Людина і культура
27.1. Психологічний вимір культури
27.1.1. Культура як соціальний феномен
27.1.2. Функції культури
27.1.3. Принципи дослідження феноменів культури в психології
27.1.4. Становлення етнічної психології
27.2. Етнокультурна варіативність соціалізації
27.2.1. Соціалізація, інкультурація і культурна трансмісія
27.2.2. Етнографія і етнопсихологія дитинства
27.2.3. Порівняльно-культурне вивчення соціалізації
27.3. Універсальні і культурно-специфічні аспекти спілкування
27.3.1. Залежність комунікації від культурного контексту
27.3.2. Експресивна поведінка і культура
27.3.3. Міжкультурні відмінності та стереотипи
27.3.4. Атрибуція та міжкультурні відмінності
27.4. Етнокультурна варіативність регулювальників соціальної поведінки
Розділ 28. Людина в технічних системах
28.1. Особливості становлення інженерної психології
28.1.1. Основні поняття, цілі і завдання інженерної психології
28.1.2. Історія розвитку інженерної психології
28.2. Діяльність оператора в системі «людина—машина»
28.2.1. Класифікація систем «людина—машина»
28.2.2. Показники ефективності, надійності й безпеки функціонування системи «людина—машина»
28.2.3. Особливості операторської діяльності в системі «людина—машина» і її основні етапи
28.2.4. Психологічний зміст діяльності оператора в системі «людина—машина»
28.3. Чинники успішності операторської діяльності
28.3.1. Загальна характеристика чинників успішності операторської діяльності
28.3.2. Працездатність, функціональні стани та ефективність діяльності людини-оператора
28.4. Професійна придатність операторів
28.4.1. Професійний відбір
28.4.2. Професійне навчання
Розділ 29. Людина і здоров’я
29.1. Загальна характеристика поняття здоров’я
29.2. Фізичне, психічне і соціальне здоров’я
29.3. Валеонастановлення
29.4. Питання психосоматики в контексті психології здоров’я
Розділ 30. Стать і гендер людини
30.1. Категорія статі та гендеру у психології
30.2. Критерії гендеру

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Рецензии на книгу

Чтобы писать рецензии и получать вознаграждения за рекомендации книг, станьте экспертом

Бестселлеры