Культурологія
книга

Культурологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів

Форматы: PDF

Серия: Підручники для вузів

Издательство: Фолио

Год: 2013

Место издания: Харьков

ISBN: 978-966-03-6168-3

Страниц: 864

Артикул: 17924

Возрастная маркировка: 16+

цена: 150
Купить и скачать Читать фрагмент

Специфічним завданням даного підручника є формування у студентської молоді вмінь та практичних навичок використання культурологічного знання та результатів культурологічних досліджень у майбутній професійній діяльності. До того ж осмислення певних закономірностей та ключових подій історичного розвитку світової та вітчизняної культури, актуальних проблем глобалізації та мультикультуралізму сприяє розширенню культурного та світоглядного горизонту фахівця з вищою освітою, що нині стає невід’ємною умовою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Для студентів, аспірантів, викладачів.

Передмова
Розділ 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ДИСЦИПЛІНА
1.1. Предметне поле та завдання культурологічних досліджень: історія розвитку та сучасність
1.2. Міждисциплінарні зв’язки
1.2.1. Культурологія та філософія культури
1.2.2. Культурологія, культурна антропологія, соціальна антропологія, етнологія
1.2.3. Культурпсихологія
1.2.4. Культурологія і соціологія культури
1.2.5. Культурологія, теорія й історія культури
1.3. Основні культурологічні концепції
1.3.1. Еволюціоністська культурологічна концепція
1.3.2. Біологічна концепція
1.3.3. Психоаналітична культурологічна концепція
1.3.4. Ціннісна культурологічна концепція
1.3.5. Функціоналістська концепція культури
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
Розділ 2. Культурологія як об ’єкт культурологічного аналізу
2.1. Природа і культура
2.1.1. Природа і культура у теоретичному усвідомленні
2.1.2. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції
2.1.3. Культурне ставлення до природи
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
2.2. Сутність та фундаментальні характеристики культури
2.2.1. Багатозначність поняття «культура»
2.2.2. Функції культури
2.2.3. Морфологія й типологія культури. Сутність та зміст понять «фольклор», «народна культура», «масова культура», «національна культура»
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
2.3. Проблема соціокультурної динаміки і становлення культурологічної теорії
2.3.1. Соціологічна культурологія Г. Зіммеля
2.3.2. Аналітичний конструктивізм Т. Парсонса
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
Розділ 3. ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ
3.1. Ранні форми культури
3.1.1. Культура збирання і полювання
3.1.2. Неолітична революція й культура раннього землеробства
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
3.2. Перехід від архаїки до цивілізації. Культура Месопотамії та Єгипту
3.2.1. Культура Месопотамії
3.2.2. Міфологія, філософська поезія
3.2.3. Право
3.2.4. Архітектура
3.2.5. Культура Стародавнього Єгипту
3.2.6. Період Раннього царства
3.2.7. Період Середнього царства
3.2.8. Період Нового царства
3.2.9. Пізній період історії Стародавнього Єгипту
3.2.10. Міфологія, релігія, культи, обряди
3.2.11. Релігійно-філософська поезія
3.2.12. Образотворче мистецтво, скульптура, архітектура
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
3.3. Традиційні культури Стародавнього Сходу. Феномен Сходу
3.3.1. Культура Стародавньої Індії
3.3.2. Культура Стародавнього Китаю
3.3.3. Схід і Захід — дві світоглядні системи
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
3.4. Античність як тип культури
3.4.1. Демократизм, республіканізм, ідея громадянства
3.4.2. Свободолюбство, світський характер релігії та міфології
3.4.3. Космологізм, законовідповідність
3.4.4. Раціоналізм, любомудріє
3.4.5. Інтелектуалізм: літературні традиції, освіта
3.4.6. Антропоморфність художньої культури
3.4.7. Театральність, агоністика
3.4.8. Культурне значення античності
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
3.5. Культура європейського середньовіччя
3.5.1. Історичні передумови формування середньовічної культури
3.5.2. Характерні риси культури раннього середньовіччя
3.5.3. Культура Європи IX—XIII століть
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
3.6. Становлення новоєвропейської культури: західний тип культури
3.6.1. Загальна характеристика Відродження
3.6.2. Загальна характеристика культури доби Реформації
3.6.3. Просвітництво
3.6.4. ХІХ століття
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
Розділ 4. СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО. СУЧАСНІ КУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ
4.1. Локальні культури в світі, що глобалізується
4.2. Латиноамериканський культурний регіон
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
4.3. Європейсько-північноамериканська культура: від модерну до постмодерну
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
4.4. Арабо-мусульманський культурний світ
4.4.1. Передумови формування культурного регіону
4.4.2. Коран — пам’ятка культури
4.4.3. Арабо-мусульманське мистецтво
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
4.5. Африканський культурний регіон
4.5.1. Особливості формування культури Чорної Африки
4.5.2. Перші державні утворення Західної Африки
4.5.3. Перші державні утворення Центральної Африки
4.5.4. Релігійні вірування, міфологія та мистецтво народів Африки
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
4.6. Слов’янський культурний простір
4.6.1. Історія формування праслов’янського та слов’янського світу
4.6.2. Міфологічні уявлення давніх слов’ян
4.6.3. Культура та мистецтво: від Середньовіччя до Нового часу. Середньовіччя
4.6.4. Ренесансна культура ХV—XVI століть
4.6.5. Реформація, Контрреформація та Бароко
4.6.6. Епоха бароко
4.6.7. Річ Посполита
4.6.8. Московська/Російська культура XVII століття
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
Розділ 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
5.1. Культура історичних предків українського народу
5.1.1. Київська Русь — поліетнічна цивілізація. Давньоруський культурно-цивілізаційний тип
5.1.2. Східнослов’янський маргінальний простір ХІV—ХV ст., тенденції й явища протоукраїнського передвідродження
5.2. Формування і розвиток власне національної культури
5.2.1. Староукраїнська доба культури
5.2.2. Державно-культурне самоствердження. Епоха бароко
5.2.3. Формування надетнічної загальноімперської культури. Пізнє бароко. Просвітництво. Класицизм у мистецтві
5.3. Класична українська культура
5.3.1. Оформлення класичної культури (перша половина ХІХ ст.). Український романтизм
5.3.2. Період модерністично-революційного оновлення класичної української культури
5.4. Новоукраїнська культура
Питання для самоконтролю
Рекомендована література
Розділ 6. СУЧАСНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ ПЕРЕД ВИКЛИКОМ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
6.1. Сучасна культурна ситуація як перехідна епоха. Проблеми глобалізації, модернізації, мультикультуралізму, культурної універсалізації
6.1.1. Сучасна культурна ситуація як перехідна епоха
6.1.2. Проблема глобалізації
6.1.3. Проблема модернізації
6.1.4. Проблема мультикультуралізму
6.1.5. Проблема культурної універсалізації
6.2. Сучасна «філософія культури» про кризу та майбуття культури
6.2.1. Сучасна «філософія культури» США і країн Західної Європи про кризу та майбуття культури
6.2.2. Сучасна «філософія культури» Росії про кризу та майбуття культури
6.2.3. Сучасна «філософія культури» України про кризу та майбуття культури
Питання для самоконтролю
Рекомендована література

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Рецензии на книгу

Чтобы писать рецензии и получать вознаграждения за рекомендации книг, станьте экспертом