Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 8–9 дек. 2011 г.
книга

Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 8–9 дек. 2011 г.

Форматы: PDF

Издательство: Белорусская наука

Год: 2012

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-1464-7

Страниц: 770

Артикул: 7036

цена: 428
Купить и скачать Читать фрагмент

Сборник содержит материалы Международной научной конференции «Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. К 90-летию создания Института белорусской культуры», которая проводилась 8–9 декабря 2011 г. в Минске. Тематика докладов представлена по следующим секциям: «Институт белорусской культуры: становление и деятельность», «Государственная политика в сфере науки и культуры. Организационная структура науки и культуры», «Развитие гуманитарных и естественных наук», «Формирование научной интеллигенции. Персоналии», «История и историография отечественной культуры», «Историография и источники по истории Беларуси», «Международные научные и культурные связи». Издание может быть интересно историкам-исследователям, преподавателям и студентам, всем кто увлекается историей отечественной науки и культуры.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
А. А. Каваленя. Інстытут беларускай культуры – шлях да Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
І. І. Шаўчук. Інбелкульт як інстытуалізацыйная аснова навукі Беларусі найноўшага часу
Г. В.Корзенко. Институт белорусской культуры и формирование национальной системы подготовки научных кадров (20–30-е гг. ХХ в.)
В. И. Васильев. Деятельность Научного Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук по формированию научного сотрудничества в сфере изучения книжной культуры
М. Ю. Киселев. Источниковедческая база по истории науки и культуры Беларуси в информационной системе Архива Российской академии наук
А. В. Статкевіч-Чабаганаў. Некрашэвічы герба «Любіч»
Секция 1
ИНСТИТУТ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М. У. Токараў. Ад Інстытута беларускай культуры да Акадэміі навук
В. К. Шчэрбін. Інбелкульт як правобраз беларускай Акадэміі навук
Л. М. Лыч. Інстытут беларускай культуры ў святле дзяржаўнай палітыкі беларусізацыі
О. Н. Левко. Значение Инбелкульта в становлении и развитии белорусской археологии
Л. И. Тегако. Развитие антропологических исследований в Институте белорусской культуры
О. А. Гапоненко. Институт белорусской культуры и формирование научного сообщества физиков Беларуси
Я. І. Грыневіч. Інстытут беларускай культуры і развіццё фалькларыстыкі
Ю. В. Нестерович. Развитие археографии в Институте белорусской культуры и сложности в осуществлении археографической работы
У. І. Куліковіч. Тэорыя Пісьма ў працах мовазнаўцаў Інбелкульта
І. У. Галуза. Слоўнікавая праца ў Інбелкульце
Я. М. Сцепановіч. Інбелкульт і нацыянальная навукова-тэхнічная тэрміналогія
Н. М. Пурышева. Инбелкульт и художественная культура БССР: аспекты взаимодействия (первая половина 1920-х гг.)
Н. Ю. Березкина. Из истории библиотеки Института белорусской культуры
У. І. Куліковіч, В. В. Гецьман. Выданні Інбелкульта, прысвечаныя беларускай мове: рэдактарскі аспект
І. В. Соркіна. Дзейнасць Цэнтральнага бюро краязнаўства па вывучэнні мястэчак Беларусі: па матэрыялах часопіса «Наш край» (1925–1930 гг.)
К. М. Лютыч. Інбелкульт i краязнаўчы рух (паводле раздзелу «хроніка» часопіса «Наш край»)
Е. Н. Филатова. «Zeitschrift» как популяризатор истории еврейского народа
Н. В. Мартынава. Сумесныя этнаграфічныя даследаванні Інстытута беларускай культуры і Беларускага дзяржаўнага музея
Т. І. Доўнар. Супрацоўніцтва БДУ і Інбелкульта ў сферы юрыспрудэнцыі
І. А. Саракавік. Інбелкульт у беларуска-ўкраінскіх навуковых стасунках
Секция 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
С. В. Хамутовская. Основные характеристики кадрового потенциала, занятого научными исследованиями и разработками в Беларуси
С. И. Булойчик. Стимулирование поступлений внебюджетных средств как одно из направлений государственной политики в сфере культуры
С. В. Лапина. Научная коммуникация в современном белорусском обществе
К. Н. Соколов. Историография государственного руководства и управления наукой в БССР (1921–1941 гг.)
В. М. Бароўская. Становiшча Мiнскага беларускага педагагiчнага iнстытута падчас польска-савецкай вайны 1919–1920 гг
Е. В. Зубревич. Управление и регламентация театрального дела Витебска в послереволюционный период (1918–1926 гг.)
Р. І. Ермашкевіч, І. Ф. Раманоўскі. Беларусізацыя 1920-х гг.: здабыткі і ўрокі
А. В. Сумко. Роля дзяржаўных і партыйных органаў кіравання ў фарміраванні арганізацыйнай структуры кнігавыдавецкай справы бсср (1920-я гг.)
М. К. Альховік. Беларуская Акадэмія навук і нацыянальна-культурнае будаўніцтва ў 1929–1934 гг
А. А. Савіч. Сучасная гістарыяграфія дзейнасці Камісіі па вывучэнні Заходняй Беларусі (1920–1930-я гг.)
А. А. Крыварот. Дзейнасць вышэйшых дзяржаўных органаў БССР па разгортванні навуковых структур у 1924 – пачатку 1927 г. (па архіўных матэрыялах)
И. Н. Шарый. Развитие системы подготовки научных кадров высшей квалификации в БССР с 1960 по 1990 г
В. С. Глинка. Развитие научно-исследовательской работы студентов в системе высшего исторического образования Беларуси во второй половине 1980-х – 1990-х гг
О. А. Волочко. Белорусская Православная Церковь в системе светского образования (1990-е – начало 2000-х гг.)
Секция 3
РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, А. А. Легчилин. К истории развития логической мысли в Беларуси
Т. И. Адуло. Становление философской науки в Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в
И. В. Котляров. Социология в системе академического знания: история и современность
М. К. Кошелев. Развитие академического сектора исследований по всеобщей истории
Н. І. Куракевіч. Станаўленне педагагічнай навукі ў савецкай Беларусі ў 20-я гг. XX ст
Н. В. Дроздова. История развития белорусской социальной психологии в период с 1960 по 1991 г
И. И. Калачева. Научно-педагогический потенциал этнологии как области гуманитарного знания
Е. А. Антипова, Л. В. Фокеева. Депопуляция как предметная область междисциплинарных исследований в Республике Беларусь
Карелина В. А., Крючков А. Н. От градусных измерений до цифровой картографии: из истории картографо-геодезических работ в Беларуси
В. А. Снытко, В. С. Хомич, Н. К. Чертко. История развития геохимии ландшафта в Беларуси
М. В. Глеб. Документы Центрального научного архива НАН Беларуси как источник по истории академической науки
І. А. Пушкін. Архіўныя матэрыялы Магiлёўскай гарадской секцыі
навуковых работнiкаў як крыніца гісторыі развіцця навукі ў рэгіёнах (1930-я гг.)
Т. А. Платонова. Коллекция кинотехники Политехнического музея путеводитель по истории науки и культуры
В. А. Снытко, В. А. Широкова, В. А. Низовцев, Н. Л. Фролова. Историко-научные экспедиции по историческим водным путям
Секция 4
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. ПЕРСОНАЛИИ
А. Н. Кукса. Н. К. Ярошевич – создатель высшей технической школы в Беларуси
Л. Д. Бондарь. Академик Е. Ф. Карский и становление науки в Беларуси (по материалам Санкт-Петербургского филиала архива Российской Академии наук)
Р. Г. Гарэцкі. Інбелкульт і браты Гарэцкія
В. М. Баразноўская. У. М. Ігнатоўскі і фарміраванне навуковай інтэлігенцыі ў БССР
С. А. Траццяк. У. М. Ігнатоўскі – метадолаг гістарычнай навукі Беларусі
Н. І. Саўчанка. Беларускі фатограф Леў Дашкевіч і Інбелкульт
А. К. Дубовик, Е. А. Дубовик. Научная и общественная деятельность С. Я. Вольфсона
Ю. Л. Хвіланчук. Язэп Лёсік як даследчык сінтаксісу беларускай мовы
А. С. Баранава. Роля Браніслава Тарашкевіча ў развіцці беларускай асветы
Э. Р. Іоффе. У. І. Пічэта і Інстытут беларускай культуры
Д. Н. Бакун. В. И. Пичета как деятель книжной культуры Беларуси
І. А. Саракавік, Н. І. Кулік. У. І. Пічэта як гісторык права
М. И. Старовойтов. Формирование научной и творческой интеллигенции в условиях белорусизации и украинизации
У. І. Навіцкі. Другая хваля палітычнай рэабілітацыі ў Беларусі: складанасці вяртання з забыцця былых «нацдэмаў» (1987–1990 гг.)
А. Ф. Клишин. Как партизаны спасли ученых
С. Н. Темушев. Концепция общественного строя восточных славян Раннего средневековья в трудах профессора А. П. Пьянкова
М. В. Стрелец. Научно-педагогическая деятельность Л. С. Абецедарского: некоторые аспекты современного осмысления
А. Н. Кукса. Владимир Шкателов – академик в области лесохимии
Секция 5
ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Т. В. Габрусь. Падмурак айчыннага мастацтвазнаўства
В. У. Дадзіёмава. Гісторыя музычнай культуры Беларусі X–XIX стст.: асноўныя крыніцы
Т. Г. Мдивани. Белорусское академическое музыкознание 1926–2011 гг
И. Н. Липай. Аналитический обзор литературы по проблеме изучения музыкальной культуры
И. И. Бодунова. Возникновение теории европейского танца
А. І. Богдан. Помнікі мемуарнага жанру беларускага пісьменства як крыніца вывучэння гісторыі і культуры
О. Д. Баженова. Альбом рисунков Д. М. Струкова 1864 г. как источник по истории белорусской культуры: концепт и контекст альбома
Н. Л. Бахановіч. Мастацкая канцэпцыя асобы на мяжы XIX–XX стст. у аспекце фарміравання нацыянальнай інтэлігенцыі
Н. Ю. Кривопалова. Особенности формирования новой культуры Советской России в 1919–1921 гг. (на материалах г. Самары и г. Казани)
Э. Б. Ершова. Алгоритм развития культуры Беларуси в 20-е гг. ХХ в
Е. А. Сайко. Миф о городе как поиск духовного «Дома»
Н. В. Гальго. З гісторыі напісання рамана І. Шамякіна «Атланты і карыятыды»
Т. С. Будзянкова. Гістарыяграфія гісторыі мастацкай культуры БССР (1945–1991 гг.): дасягненні і перспектывы
А. Г. Бураўкін. Нацыянальная культура – сістэма інтэграцыі гуманітарных і дакладных ведаў
Т. М. Смоликова. Медиакультура и личность: особенности взаимодествия в современном белорусском обществе
О. Г. Шевченко. Музыкальное воспитание как фактор становления духовной культуры личности
Секция 6
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Г. Н. Поплевко Кремневые орудия на пластинах стоянки Старые Войковичи-1 (по данным трасологического анализа)
А. А. Башкоў. Гісторыя вывучэння археалагічных даследаванняў ў Беларусі другой паловы ХІХ – першай трэці ХХ ст
В. У. Мядзведзева. Гістарыяграфія развіцця беларускай археалагічнай навукі
М. М. Самонава. Беларускія землі ў карціне свету скандынаваў
А. В. Демидович. Социально-экономический фактор в формировании ренессансной культуры Беларуси в исследованиях белорусской советской историографии 1920-х гг
П. П. Ільічова. Гісторыя роду Радзівілаў у айчыннай і сусветнай гістарыяграфіі
В. Ю. Багачова. Гістарыяграфія па тэме «Традыцыйныя вясельныя галаўныя ўборы Беларусаў ХІХ – першай паловы ХХ ст.»
Е. В. Комлева. Предпринимательская деятельность выходцев Беларуси в Сибири (ХІХ – начало ХХ в.)
А. У. Ерашэвіч. Развіццё гістарычных ведаў на землях Беларусі (1810-пачатак 1860-х гг.): здабыткі гістарыяграфіі, перспектывы далейшых даследаванняў
А. Э. Фірыновіч. Даследчая дзейнасць Інстытута гісторыі НАН Беларусі па вывучэнні гісторыі паўстання 1863–1864 гг. у святле матэрыялаў ЦНА НАН Беларусі
Л. Е. Горизонтов. Оценки западнорусизма в историографии: судьба традиции эпохи советской белорусизации
М. И. Матюшевская. Университетские исторические школы в России рубежа XIX–XX вв. и проблема изучения московской школы в отечественной историографии
А. І. Дзярновіч. Станаўленне беларускай гістарыяграфіі ў 1920-х гг.: новыя шансы і магчымыя праблемы
І. Р. Кулевіч. Беларускае пытанне ў польскай даваеннай гістарыяграфіі
Л. Ч. Дрожжа. Актуальныя напрамкі вывучэння заходнебаларускай праблематыкі сучаснымі беларускімі і замежнымі гісторыкамі
С. В. Кулинок. План развития партизанского движения и действий партизанских отрядов зимой 1942–1943 гг. как исторический источник
Ю. В. Кірчук. Гістарыяграфія па тэме выкарыстання працы ваеннапалонных у пасляваенным аднаўленні прамысловасці і транспарту Беларусі
В. С. Сакович. Аграрные проблемы Беларуси в отечественной историографии 1980–2000-х гг
И. А. Фролов. Историография развития исторической науки в Республике Беларусь на современном этапе
Л. Е. Лойко. Эволюция исторических наук в аспекте смены методологических исследовательских программ
Секция 7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
О. Н. Жарикова. Мобильность ученых в границах международного научно-образовательного пространства
К. А. Крывічаніна. Міжнародная мабільнасць вучоных НАН Беларусі (1991–2000 гг.)
Н. В. Вдовина. Россия и страны СНГ в контексте научного диалога: тенденции взаимодействия
В. К. Савченко. История развития международного сотрудничества ученых Беларуси в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (1980–2010 гг.)
С. Ф. Свилас. Об участии ученых АН БССР в международном сотрудничестве в области ядерной энергетики (вторая половина 1950-х гг.)
В. А. Матусевіч. Беларуска-польскія навуковыя кантакты ў сферы вывучэння становішча беларусаў у міжваеннай Польшчы
Т. А. Поповская. Из истории развития белорусско-молдавских культурных связей
А. В. Николенко. Письма белорусских исследователей к П. Н. Беркову как источник для изучения российско-белорусских научных и культурных связей
М. А. Ермолаева, Л. А. Авгуль. О некоторых итогах научного сотрудничества в области книжной культуры
Сведения об авторах
Список аббревиатур

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

С этой книгой читают